ADECUACIÓ PERSONA-LLOC DE TREBALLL’adequació de llocs de treball consisteix a determinar l’ajustament existent entre els llocs de treball d’una organització i les persones que els ocupen, per a posteriorment adequar el personal a les posicions que li siguin més favorables. La identificació de la persona més adequada per a cada lloc de treball és una garantia d’optimització i satisfacció laboral.

Actualment, aquest ajustament persona – lloc de treball és especialment complex i necessari. La major competència, els canvis tecnològics i la cerca de millores en la productivitat, han donat lloc a noves formes de treball que exigeixen a les organitzacions una constant avaluació dels seus processos. Els llocs de treball canvien i adquireixen major funcionalitat, forçant als treballadors a adaptar-se a aquests canvis i a ser capaços de desenvolupar una varietat de funcions que fins ara no estaven definides dintre de les seves responsabilitats (polifuncionalitat).

til QUEST conta amb un sofisticat software (ASSESSMENT-valoRHa) que permet avaluar el factor humà dins de l’organització i determinar que empleats estan en millors condicions per a cobrir un determinat lloc de treball (la persona idònia per a cada lloc i el lloc idoni per a cada persona).

L’adequació persona – lloc (de treball) aporta significatius avantatges a les organitzacions: màxima eficiència en els seus llocs de treball, millora en la productivitat i la empleabilitat dels seus treballadors, i augment en la rendibilitat de l’empresa.