VALORITZACIÓ DEL CAPITAL HUMÀ


En ocasions és difícil aconseguir que les noves funcions siguin desenvolupades com s’esperava i conseqüentment es redueix la rendibilitat i la productivitat del lloc de treball. Altres vegades no és possible l’adaptació al lloc de treball per manca de preparació o motivació del personal.

La situació actual empeny a les organitzacions a trobar noves formes de potenciar el coneixement, l’experiència, el talent i l’energia dels seus empleats. El valor latent dels recursos humans és un factor clau per a aconseguir els objectius estratègics.

Una empresa que valori als seus empleats contarà amb persones compromeses, experimentades i actives a les quals els resultarà més senzill afrontar escenaris complexos com l’actual.

En til QUEST volem que l’empresa aconsegueixi els seus objectius i disposi de personal capacitat, motivat i situat d’acord (acord) a competències, aptituds i/o característiques emocionals. Amb ASSESSMENT-valoRHa, portem a terme processos de valorització del factor humà d’una forma ràpida i objectiva: interessos, motivacions, habilitats, trets de personalitat, etc., amb un complet informe que servirà als professionals i/o encarregats dels recursos humans a conèixer millor als seus empleats.