ADVICE


L’eina ADVICE està dirigida a l’orientació vocacional professional. Freqüentment, la satisfacció laboral es troba vinculada amb l’interès de la persona vers al seu lloc de treball, interès que pot variar al llarg de la seva carrera professional.

ADVICE ajusta els interessos de la persona avaluada amb les seves habilitats, personalitat i competència amb l’objecte d’orientar sobre una meta laboral realista.

La persona avaluada amb ADVICE tindrà un concepte adequat de si mateixa i del seu paper en el desenvolupament d’una carrera professional d’èxit.

L’orientació no és un procés puntual, sinó més aviat un continu en el temps, per això valoRHa pot ser (esser) aplicat en qualsevol moment de la vida d’una persona: des de joves que no tenen clara una opció acadèmica i/o professional, fins a professionals que pretenen ajustar els seus interessos a les necessitats del mercat de treball.